22 March 2018
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Marzec 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Program regionalny

Logo Wiedza Edukacja Rozwój

 

Tytuł projektu:
„Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku=oferta dla Ciebie!”

Beneficjent: Akademia Pomorska Słupsk
Projekt, w którym Powiat Człuchowski jest Partnerem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: POWR.05.03.00-0026/15-00 z dnia 09.11.2016r.

 

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu: 1.092.198,00 PLN
2. Koszty kwalifikowane: 1.092.198,00 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 920.504,47 PLN
4. Dofinansowanie ze środków dotacji celowej 62.472,53 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: wrzesień 2016r. - wrzesień 2019r.

Celem projektu jest:
- wzrost atrakcyjności kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego na Akademii Pomorskiej w Słupsku,
- poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarskim.

Planowany efekt projektu:
- wzrost liczby absolwentów na kierunku pielęgniarstwo oraz wzrost liczby zatrudnionych pielęgniarek w polskim systemie ochrony zdrowia, szczególnie w województwie pomorskim.

 

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:
„Zdolni z Pomorza – powiat człuchowski”

PARTNER WIODĄCY: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PARTNER: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna; Poddziałanie: 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza - powiat Człuchowski” z dnia 12 października 2016r.

Wartość Projektu:

1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 567.903,38 PLN
2. Wydatki kwalifikowalne 567.903,38 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków  
  europejskich (95% kosztów kwalifikowanych) 539.508,21 PLN
  w tym:    
  - środki unii europejskiej 482.717,87 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 56.790,34 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: styczeń  2015r. - czerwiec 2021r.

Celem Projektu jest:
- wdrożenie na obszarze Powiatu Człuchowskiego produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (WND-POKL.09.04.00-22-002/10) realizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013,
- wdrożenie wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień przyrodniczych i społecznych,
- zapewnienie uczniom uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wspierania,
- wsparcie nauczycieli, psychologów/pedagogów w celu uzyskania dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Planowane efekty Projektu:
- nabycie przez uzdolnionych uczniów  podstawowych kompetencji naukowo‑ technicznych oraz  kompetencji  kluczowych w zakresie:
matematycznym,
informatycznym,
fizycznym,
umiejętności uczenia się ,
społecznym.

Logo programy regionalne


 

Tytuł projektu:
„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7.Zdrowie; Działanie: 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Partner: Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

Umowa nr: RPPM..07.02.00-22-0028/16-00 z dnia 20.03.2017r.

Wartość Projektu:
1.Całkowita wartość projektu: 5.088.053,24 PLN
2.Koszty kwalifikowane:5.088.053,24 PLN
3.Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(85% kosztów kwalifikowanych)
4.324.845,25 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: marzec 2016r. - marzec 2018r.

Celem Projektu jest:
- dostosowanie systemów informatycznych podmiotów SPZOZ Człuchów i SPPWGC Chojnice do integracji z regionalnym systemem w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie
e-zdrowie oraz interoperacyjności z krajowym systemem informatycznym w ramach platformy
P1 i P2,
- dostosowanie systemu informatycznego podmiotów do wymagań nowoczesnej komunikacji elektronicznej,
-świadczenie nowych usług przez internet, takich jak: e-badanie, e-dzienniczek, e-rejestracja,
e-terminy.
Planowane efekty Projektu:
- uruchomienie i poszerzenie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych,
- skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie leczenia poprzez ograniczenie zbędnych formalności,
- skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania diagnostycznego,
- bezpośredni przepływ informacji z pracowni do lekarza prowadzącego,
- natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o stanie pacjenta i przebiegu jego leczenia,
- skrócenie czasu oczekiwania na usługi dzięki wprowadzeniu elektronicznej listy oczekujących,
- usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej podmiotu leczniczego,
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i programowych, które umożliwią podniesienie poziomu bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania danych w większości danych wrażliwych.

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:

„Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa; Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Realizator Projektu: Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

Umowa nr: RPPM.03.03.01-22-0023/16-00 z dnia 21.10.2016

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu 1.602.000,00 PLN
2. Wydatki kwalifikowalne 1.602.000,00 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(90% kosztów kwalifikowanych)
1.441.800,00 PLN
  w tym:  
  - środki unii europejskiej 1.361.700,00 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 80.100,00 PLN
4. Wkład własny 160.200,00 PLN

Celem Projektu jest:
- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom,
- dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Planowane efekty Projektu:
-wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w powiecie,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

Logo programy regionalne


Tytuł projektu: „Dzisiaj tworzymy przyszłość- program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna; Poddziałanie: 3.2.1. Jakoś edukacji ogólnej
Realizator Projektu: Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

Umowa nr: RPPM..03.02.01-22-0138/15-00 z dnia 22.12.2016r.

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu: 3.069.436,76 PLN
2. Koszty kwalifikowane: 3.069.436,76 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(95% kosztów kwalifikowanych)
2.915.964,92 PLN
  w tym:  
  - płatność ze środków europejskich 2.609.021,25 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 306.943,67 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: wrzesień 2016r. - czerwiec 2018r.

Celem Projektu jest:
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów i uczennic w celu podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ich przygotowania w celu podjęcia nauki na dalszych etapach kształcenia oraz podjęcia zatrudnienia na rynku pracy,
- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań uczniów poprzez utrwalenie wiadomości i rozwijanie zainteresowań,
- rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.
Planowane efekty Projektu:
- Projekt obejmie grupę 1.364 uczni (697 dziewczyn i 667 chłopców), dla których wzrost kompetencji kluczowych poprzez podniesie wiedzy i umiejętności, pomoże dostosować ich zdolności do potrzeb rynku pracy,
- uczniowie wyrównają braki edukacyjne, utrwalą wiadomości, rozwiną zainteresowania,
- zostaną podniesione kwalifikacje lub kompetencje nauczycieli.