26 July 2017
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Lipiec 2017
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Ankieta

Logo Policja

Program regionalny

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:
„Zdolni z Pomorza – powiat człuchowski”

PARTNER WIODĄCY: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PARTNER: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna; Poddziałanie: 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza - powiat Człuchowski” z dnia 12 października 2016r.

Wartość Projektu:

1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 567.903,38 PLN
2. Wydatki kwalifikowalne 567.903,38 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków  
  europejskich (95% kosztów kwalifikowanych) 539.508,21 PLN
  w tym:    
  - środki unii europejskiej 482.717,87 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 56.790,34 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: styczeń  2015r. - czerwiec 2021r.

Celem Projektu jest:
- wdrożenie na obszarze Powiatu Człuchowskiego produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (WND-POKL.09.04.00-22-002/10) realizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013,
- wdrożenie wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień przyrodniczych i społecznych,
- zapewnienie uczniom uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wspierania,
- wsparcie nauczycieli, psychologów/pedagogów w celu uzyskania dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Planowane efekty Projektu:
- nabycie przez uzdolnionych uczniów  podstawowych kompetencji naukowo‑ technicznych oraz  kompetencji  kluczowych w zakresie:
matematycznym,
informatycznym,
fizycznym,
umiejętności uczenia się ,
społecznym.

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:

„Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.3. Edukacja zawodowa; Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
Realizator Projektu: Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

Umowa nr: RPPM.03.03.01-22-0023/16-00 z dnia 21.10.2016

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu 1.602.000,00 PLN
2. Wydatki kwalifikowalne 1.602.000,00 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(90% kosztów kwalifikowanych)
1.441.800,00 PLN
  w tym:  
  - środki unii europejskiej 1.361.700,00 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 80.100,00 PLN
4. Wkład własny 160.200,00 PLN

Celem Projektu jest:
- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom,
- dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Planowane efekty Projektu:
-wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w powiecie,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,
- zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

Logo programy regionalne


Tytuł projektu: „Dzisiaj tworzymy przyszłość- program rozwijania kompetencji kluczowych w powiecie człuchowskim”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna; Poddziałanie: 3.2.1. Jakoś edukacji ogólnej
Realizator Projektu: Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

Umowa nr: RPPM..03.02.01-22-0138/15-00 z dnia 22.12.2016r.

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu: 3.069.436,76 PLN
2. Koszty kwalifikowane: 3.069.436,76 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(95% kosztów kwalifikowanych)
2.915.964,92 PLN
  w tym:  
  - płatność ze środków europejskich 2.609.021,25 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 306.943,67 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: wrzesień 2016r. - czerwiec 2018r.

Celem Projektu jest:
- kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u uczniów i uczennic w celu podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ich przygotowania w celu podjęcia nauki na dalszych etapach kształcenia oraz podjęcia zatrudnienia na rynku pracy,
- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań uczniów poprzez utrwalenie wiadomości i rozwijanie zainteresowań,
- rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.
Planowane efekty Projektu:
- Projekt obejmie grupę 1.364 uczni (697 dziewczyn i 667 chłopców), dla których wzrost kompetencji kluczowych poprzez podniesie wiedzy i umiejętności, pomoże dostosować ich zdolności do potrzeb rynku pracy,
- uczniowie wyrównają braki edukacyjne, utrwalą wiadomości, rozwiną zainteresowania,
- zostaną podniesione kwalifikacje lub kompetencje nauczycieli.

 

 

Logo programy regionalne


 

Tytuł projektu:
„Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7.Zdrowie; Działanie: 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Partner: Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

Umowa nr: RPPM..07.02.00-22-0028/16-00 z dnia 20.03.2017r.

Wartość Projektu:
1.Całkowita wartość projektu: 5.088.053,24 PLN
2.Koszty kwalifikowane:5.088.053,24 PLN
3.Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(85% kosztów kwalifikowanych)
4.324.845,25 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: marzec 2016r. - marzec 2018r.

Celem Projektu jest:
- dostosowanie systemów informatycznych podmiotów SPZOZ Człuchów i SPPWGC Chojnice do integracji z regionalnym systemem w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie
e-zdrowie oraz interoperacyjności z krajowym systemem informatycznym w ramach platformy
P1 i P2,
- dostosowanie systemu informatycznego podmiotów do wymagań nowoczesnej komunikacji elektronicznej,
-świadczenie nowych usług przez internet, takich jak: e-badanie, e-dzienniczek, e-rejestracja,
e-terminy.
Planowane efekty Projektu:
- uruchomienie i poszerzenie publicznych usług z zakresu ochrony zdrowia świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) dla poprawy jakości usług zdrowotnych,
- skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie leczenia poprzez ograniczenie zbędnych formalności,
- skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania diagnostycznego,
- bezpośredni przepływ informacji z pracowni do lekarza prowadzącego,
- natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o stanie pacjenta i przebiegu jego leczenia,
- skrócenie czasu oczekiwania na usługi dzięki wprowadzeniu elektronicznej listy oczekujących,
- usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej podmiotu leczniczego,
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprzętowych i programowych, które umożliwią podniesienie poziomu bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania i archiwizowania danych w większości danych wrażliwych.

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:
„Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Agrobiznesu i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa :4 Kształcenie zawodowe; Działanie: 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Umowa nr: RPPM.04.01.00-22-0022/16-00 z dnia 21.10.2016 i Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-01 z dnia 22.12.2016r.

Wartość Projektu:
1.Całkowita wartość projektu: 3.265.637,72 PLN
2.Koszty kwalifikowane:3.255.637,72 PLN
3.Dofinansowanie z budżetu środków europejskich
(54,31% kosztów kwalifikowanych)
1.768.136,85 PLN

Okres realizacji Projektu: czerwiec 2016r. - październik 2017r.

Planowany efekt:
1. Budowa i przebudowa ZST w Człuchowie wraz z rozbiórką parterowej przebudówki i zagospodarowanie fragmentu otaczającego terenu.
2. Projekt obejmował będzie także wyposażenie branż kluczowych w Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie, Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem.
Celem projektu jest:
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w powiecie człuchowskim odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- stworzenie lepszej jakości infrastruktury, która będzie odpowiadała wymogą współczesnej dydaktyki,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracowaniami oraz szkołami wyższymi.

 

 


Projekty zrealizowane