27 May 2017
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Maj 2017
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Ankieta

Logo Policja

Program regionalny

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:
„Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu człuchowskiego poprzez budowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie, oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół Agrobiznesu i Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem”

Beneficjent: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa :4 Kształcenie zawodowe; Działanie: 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Umowa nr: RPPM.04.01.00-22-0022/16-00 z dnia 21.10.2016 i Aneks nr RPPM.04.01.00-22-0022/16-01 z dnia 22.12.2016r.
Wartość Projektu:
Całkowita wartość Projektu: 3.265.637,72 PLN
Koszty kwalifikowane: 3.255.637,72 PLN
Dofinansowanie z budżetu środków
europejskich (54,31% kosztów kwalifikowanych): 1.768.136,85 PLN

Okres realizacji Projektu: czerwiec 2016r. - październik 2017r.

Planowany efekt:
1. Budowa i przebudowa ZST w Człuchowie wraz z rozbiórką parterowej przebudówki i zagospodarowanie fragmentu otaczającego terenu.
2. Projekt obejmował będzie także wyposażenie branż kluczowych w Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie, Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnem.
Celem projektu jest:
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w powiecie człuchowskim odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom,
- zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,
- stworzenie lepszej jakości infrastruktury, która będzie odpowiadała wymogą współczesnej dydaktyki,
- zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracowaniami oraz szkołami wyższymi.

 

 


Projekty zrealizowane

Program Regionalny

Pomorskie w Unii Flaga UE

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25
na odcinku Lisewo-DK nr 25 długości 9,52 km

Beneficjent: Powiat Człuchowski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: 4. Regionalny system transportowy

Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

Całkowita wartość Projektu:     9.162.142,41 PLN
Kwota współfinansowania Projektu:    6.871.606,79 PLN    (75%)

Planowany okres realizacji Projektu:    wrzesień 2013 – maj 2014

Opis Projektu:

Modernizowany odcinek od km 22+605 do km 32+127 stanowi część drogi powiatowej nr 2505G o przebiegu Koczała – Przechlewo - DK nr 25. Zlokalizowany jest na terenie gminy Przechlewo (5,2 km) i gminy wiejskiej Człuchów (4,3 km).

Rozpoczęcie przebudowy zaplanowano od miejscowości Lisewo, natomiast zakończenie w obrębie skrzyżowania z DK nr 25 w granicach miejscowości Kołdowo.

Odcinek przewidziany do modernizacji ma długość 9522 m. Szerokość istniejącej jezdni jest zmienna z powodu uszkodzonych krawędzi i wynosi 5,0÷5,4 m. Planowana jest wymiana konstrukcji wykonanego ponad 30 lat temu poszerzenia z prawej strony jezdni oraz rekonstrukcja lewej krawędzi. Na ulepszonym podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem (15 cm) wykonana będzie podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (20 cm) oraz podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (8 cm). Na całej jezdni o szerokości 6 m ułożona będzie warstwa wyrównawcza (min. 3 cm) i warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (3 cm), a następnie warstwa ścieralna (4 cm).

Istniejące przepusty z rur żelbetowych (5 szt.) zostaną przedłużone w celu dostosowania do nowej korony drogi. Na przepuście szóstym, położonym na rzece Celnica i złożonym z dwóch przewodów, planowane jest obustronne przedłużenie przewodu dolnego oraz przebudowa przewodu przelewowego.

Zakres robót obejmuje również pogłębienie istniejących rowów przydrożnych oraz humusowanie skarp z obsianiem trawą. Projekt przewiduje ponadto wymianę zniszczonych znaków pionowych, wprowadzenie oznakowania poziomego, ustawienie słupków prowadzących U-1a oraz montaż barier energochłonnych w miejscu niebezpiecznym.

Planowana przebudowa odcinka Lisewo-Kołdowo stanowi ostatni etap modernizacji ciągu komunikacyjnego łączącego DK nr 25 z DK nr 20.

Inwestycja została odebrana w dniu 26 maja 2014 r.

Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Informacje ogólne o projekcie:


Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku


Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego:

5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych


Nazwa Beneficjenta:

Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej

(stworzone przez trzech partnerów: Gminę Miejską Człuchów, Gminę Wiejską Człuchów i Powiat Człuchowski)


Tytuł Projektu:

Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego”


Streszczenie Projektu:

Projekt polega na montażu 97 instalacji solarnych (87 na obiektach indywidualnych i 10 instalacji w budynkach jednostek samorządu terytorialnego) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w miejscowościach Człuchów, Barkowo, Biskupnica, Bukowo, Dębnica, Dąbki, Ględowo, Jaromierz, Jęczniki Wielkie, Jęczniki Małe, Kołdowo, Mąkowo, Mosiny, Nieżywięć, Piaskowo, Polnica, Przylesie, Rychnowy, Sieroczyn, Sokole, Skarszewo, Stołczno, Wierzchowo Dworzec oraz zainstalowaniu 64 lamp solarnych z silnikiem wiatrowym (hybrydowych) o mocy 50W. Instalacje solarne zostaną zainstalowane na 52 budynkach mieszkańców Człuchowa i 35 budynkach mieszkańców Gminy Człuchów.

Obiekty użyteczności publicznej, na których zostaną zamontowane instalacje solarne to: Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie, Powiatowa Bursa Szkolna, Szkoła w Polnicy, Szkoła w Wierzchowie Dworzec, Szkoła w Rychnowach zaplecze sportowe po byłej szkole w Ględowie, Szkoła w Bukowie, szkoła w Stołcznie, Szkoła w Barkowie, Szkoła w Biskupnicy.

Lampy zostaną umieszczone przy szkołach i obiektach sportowych, w miejscowościach: Polnica (20 szt.),Wierzchowo Dworzec (10 szt.), Rychnowy (6 szt.), Ględowo (10 szt.), Dębnica (kompleks sportowy -15 szt.) i Bukowo (3 szt.).

W ramach projektu przeprowadzona będzie akcja edukacyjno-informacyjna dla dzieci i młodzieży korzystającej z instalacji solarnych. Przeszkolonych zostanie min. 500 osób.

Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej na terenie miasta i gminy Człuchów, a tym samym do obniżenia wielkości emisji do powietrza substancji zanieczyszczających, powstających w wyniku wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii, takich jak: CO2 (dwutlenku węgla), SO2 (dwutlenku siarki), CO (tlenku węgla – potocznie zwanego czadem) NOX (tlenku azotu), pyłów i sadzy. Montaż 64 lamp hybrydowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a ich montaż na terenie obiektów sportowych umożliwi ich znacznie dłuższe wykorzystanie.


Planowany okres realizacji Projektu:

marzec 2011 – październik 2012


Zestawienie finansowe:

Całkowita wartość realizacji Projektu: 2 314 763, 70 zł

Poziom współfinansowania Projektu ze środków EFRR (% kosztów kwalifikowalnych): 75.00%
Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR w PLN: 1 625 500,83 złWięcej informacji na stronie: stowarzyszenie.czluchow.pl

STOWARZYSZENIE SAMORZĄDÓW ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ

al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
tel./fax:(059) 834 12 51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.stowarzyszenie.czluchow.pl
NIP:8431595781, REGON: 220962674

Program Regionalny

Flaga UE
Pomorskie w Unii

Przebudowa drogi powiatowej nr 2546G Barkowo-Debrzno na odcinku od km 0+000 do km 5+600

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem jest Powiat Człuchowski.

Wartość inwestycji wynosi 8.354.138,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 5.847.897,18 zł (70%)

Celem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi od m. Barkowo do m. Strzeczona o długości 5,6 km polegająca na poszerzeniu jezdni do 6 m. Zakres robót obejmuje również budowę nowych chodników w Barkowie i Strzeczonie o długości 1235 m oraz przełożenie istniejących chodników w Strzeczonie o długości 711 m. Projekt uwzględnia ponadto przebudowę 3 przepustów pod drogą położonych w ciągu modernizowanego odcinka. Właściwe odwodnienia jezdni ograniczonej krawężnikami zapewni budowa kanalizacji deszczowej w Barkowie oraz rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w Strzeczonie. Łączna długość nowych kanałów wynosi 883,5 m.

Czas realizacji inwestycji: od 27 marca do 30 czerwca 2009 r.

Projekt:

Poprawa jakości i dostępności do świadczeń specjalistycznych 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w  Człuchowie poprzez doposażenie pracowni radiologii

Beneficjent: Powiat Człuchowski

Partner: Gmina Miejska Człuchów