02 December 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU

           

Zarząd Powiatu Człuchowskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuje o odwołaniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opisanej w tabeli. Termin przeprowadzenia przetargu wyznaczono na dzień 30 listopada 2021 roku o godzinie 10.00. Przyczyną odwołania przetargu jest decyzja Zarządu Powiatu Człuchowskiego o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia w drodze rokowań.

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1.

29/10

1,2392 ha

SL1Z/00018104/2

Miasto Człuchów, Obręb 64

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII.274.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługi i przemysł w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem: 19.P - tereny zabudowy usługowej

1. Budynek biurowy o powierzchni zabudowy363,00 m2,

nr ewidencyjny: 25

 

2. Budynek biurowy o powierzchni zabudowy 158,00 m2,

nr ewidencyjny: 26

 

3. Budynek przemysłowy o powierzchni zabudowy 856,00 m2, nr ewidencyjny: 1951

29/11

0,2375 ha

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Ogłoszenia”: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ oraz na stronie internetowej urzędu: https://www.starostwo.czluchow.org.pl/