28 March 2023
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Starostwo Powiatowe w Człuchowie informuje, że z dniem 20 listopada 2022 r. mija  termin składnia wniosków o wypłatę dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji zadań przez spółki wodne. Wniosek należy składać do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Okopowa 21/27, 80 - 810 Gdańsk.
    Jednocześnie przekazuje się do informacji, że spółki wodne są zobowiązane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa, szczegółowych danych w zakresie:
   

 1. całkowitej długości rowów melioracyjnych (w mb/km) podlegających konserwacji w ramach działalności spółki,
     
 2. długości rowów melioracyjnych dla których przeprowadzono konserwację w danym roku (w mb/km),
     
 3. całkowitej powierzchni terenu objętego działalnością spółki (w ha),
     
 4. powierzchni terenu objętego działalnością spółki, meliorowanej przez sieć drenarską (w ha),
     
 5. kosztów wykonanych robót w danym roku związanych z utrzymaniem sieci drenarskiej, w tym kosztów usuwania awarii sieci, przekładania rurociągów drenarskich, naprawy studzienek i wylotów drenarskich,
     
 6. kosztów wszystkich wykonanych robót w danym roku, związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, pokrywanych z różnych źródeł,
     
 7. wartości dotacji i środków uzyskiwanych z innych źródeł,
     
 8. sumę wartości robót konserwacyjnych, wykonanych w danym roku indywidualnie przez właścicieli gruntów w granicach terenu objętego działalnością spółki, w ramach wkładu własnego (np. okaszanie, odkrzaczanie, rozplanowywanie urobku).


    Zgodnie z art. 462 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej należy do kompetencji właściwego miejscowo starosty, zatem wniosek spółki wymaga zaopiniowania przez starostę.