28 September 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

STUDENCI!
Prosimy o uzupełnianie załączników w systemie SOW:
- Zaświadczenie o poniesionych kosztach,
- Zaświadczenie z uczelni potwierdzajace zaliczenie semestru.

Powyższe dokumenty są warunkiem otrzymania dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W ROKU 2019:

MODUŁ II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Uwaga Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością !
Ważna zmiana dotycząca składania wniosku o dofinasowanie kosztów nauki:

Informujemy, że Wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla Wnioskodawców przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON).

 10.10.2019r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020  
(2-gi cykl 2019)

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW trzeba:

Przewodnik po systemie SOW

Jak założyć profil zaufany

Dokumenty programowe:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu - AS - 2019

Zasady o dofinansowanie - AS - 2019

Zarządzenie Starosty

DOKUMENTY

WNIOSEK

Beztytuu

Obowiązujące wzory załączników, które po wypełnieniu należy zeskanować i załączyć do wniosku składanego
w wersji elektronicznej za pośrednictwem SOW:

Załącznik nr 1 - aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Załącznik nr 2 - oświadczenie o wysokości dochodów (wzór realizatora)

Załącznik nr 3 - zaświadczenie z uczelni (wzór realizatora)

Załącznik nr 4 - zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór realizatora) – dotyczy wnioskodawców zatrudnionych

Załącznik nr 5 - oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego (wzór realizatora) – jeśli dotyczy

Załącznik nr 6 - zaświadczenie lekarskie (wzór realizatora) – jeśli dotyczy

Załącznik nr 7 - informacja dotycząca powtarzanego semestru/półrocza nauki (wzór realizatora)

Załącznik nr 8 - oświadczenie wnioskodawcy (wzór realizatora)

Załącznik nr 9 - Karta Dużej Rodziny – jeśli dotyczy

Załącznik nr 10 - informacja o przetwarzaniu danych osobowych (wzór realizatora)

Załacznik nr 11 - Faktura

Zgodnie z dokumentem „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku - pkt 13 ppkt 8 w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem SOW można wnioskować o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 800 zł.

 ______________________________________________________________________________________

MODUŁ I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A Likwidacja bariery transportowej
- Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
- Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
- Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu) - NOWA FORMA WSPARCIA
- Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)- NOWA FORMA WSPARCIA
Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
- Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku)
- Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
- Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - dysfunkcja wzroku) - NOWA FORMA WSPARCIA
- Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu) - NOWA FORMA WSPARCIA
- Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się
- Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
- Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
- Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka).

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Modułu I prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2019r. a także Zasadami o dofinansowanie obowiązującymi w 2019r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe programu - AS - 2019

Zasady o dofinansowanie - AS - 2019

DOSTĘPNE WNIOSKI:

WNIOSEK A1 osoba pełnoletnia

WNIOSEK A1 podopieczny

WNIOSEK A2 osoba pełnoletnia 

WNIOSEK A3 osoba pełnoletnia 

WNIOSEK A4 osoba pełnoletnia

WNIOSEK B1, B2 osoba pełnoletnia 

WNIOSEK B1, B2 podopieczny

WNIOSEK B3, B2 osoba pełnoletnia

WNIOSEK B4, B2 osoba pełnoletnia

WNIOSEK B4, B2 podopieczny

WNIOSEK B5 osoba pełnoletnia

WNIOSEK B5 podopieczny

WNIOSEK C2 osoba pełnoletnia

WNIOSEK C2 podopieczny

WNIOSEK C3 osoba pełnoletnia

WNIOSEK C4 osoba pełnoletnia

WNIOSEK C5 osoba pełnoletnia

WNIOSEK C5 podopieczny

WNIOSEK D osoba pełnoletnia

15.05.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach Modułu I

30.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach Modułu I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------