22 October 2019
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Aktywny samorząd 2015

 

UWAGA

Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem lub refundacją kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 i spełniające wymagania pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w zakresie Modułu II finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą składać wnioski w terminie od 07 września do 10 października 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ulica Wojska Polskiego 1, pokój 202 lub sekretariat, tel. 59 83 43 461.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Człuchowie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.
Dokumenty, które należy złożyć:

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie
 2. Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku)
 4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu
 5. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego
 6. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości)
 7. Kserokopię dowodu osobistego
 8. Kartę Dużej Rodziny (w przypadku posiadania)
 9. Dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód w 2014r
 10. Fakturę lub rachunek w przypadku gdy Beneficjent wnioskuje o zwrot kosztów czesnego

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku 

 

Wniosek

załącznik nr 1 - o wysokości dochodów MODUŁ II 2015

załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych MODUŁ II 2015

załącznik nr 3 - zaświadczenie z uczelni MODUŁ II 2015

 

UWAGA!

Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w Module I informujemy, że termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa w dniu 30 sierpnia 2015r. Ponieważ dzień ten wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela) termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I przesuwa się na dzień 31 sierpnia 2015r. W przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ulica Wojska Polskiego 1, sekretariat lub pokój 202, tel. 59 83 43 461.

W Module I - w dniu 31 sierpnia 2015 r. - dofinansowanie ze środków PFRON może dotyczyć:

- kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),

- szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),

- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),

- protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),

- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),

- utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką - Obszar D).

Szczegóły zostały określone w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku” (Załącznik do uchwały nr 33/2015 Zarząd PFRON z dnia 19 marca 2015r.)

 

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem lub refundacją kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 i spełniające wymagania pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w zakresie Modułu II finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą składać wnioski w terminie od 07 września do 10 października 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ulica Wojska Polskiego 1, pokój 202 lub sekretariat, tel. 59 83 43 461.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Człuchowie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie

 2. Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

 3. Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku)

 4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu

 5. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego

 6. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości)

 7. Kserokopię dowodu osobistego

 8. Kartę Dużej Rodziny (w przypadku posiadania)

 9. Dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód w 2014r

 10. Fakturę lub rachunek w przypadku gdy Beneficjent wnioskuje o zwrot kosztów czesnego