22 October 2019
 • Człuchów
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne
 • człuchów opis
 • dom pomocy czarne
 • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, że podpisywanie umów w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd 2016" Moduł II semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 odbywać się będzie w terminie od 14.12.2016 r. do 23.12.2016 r. w godzinach od 8:00 do 14:00, w Starostwie Powiatowym w Człuchowie, ulica Wojska Polskiego 1, pokój 202.

"Aktywny Samorząd 2016" Moduł II finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokumenty, które należy okazać przy podpisywaniu umowy:

 1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 2. Dowód osobisty

Przypominamy, że osoby ubiegające się o refundację kosztów czesnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 do rozliczenia muszą przedłożyć fakturę lub rachuenk wystawiony przez uczelnię.

W przypadku pytań proszę kontaktować się telefonicznie pod numerem 59 83 43 461 wew. 89.

 

UWAGA

Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem lub refundacją kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 i spełniające wymagania pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w zakresie Modułu II finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą składać wnioski w terminie od 19 września do 10 października 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ulica Wojska Polskiego 1, pokój 202 lub w sekretariacie, tel. 59 83 43 461. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Człuchowie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Dokumenty, które należy złożyć:

 1. Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie.
 2. Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku)
 4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
 5. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.
 6. W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wystawiony przez pracodawcę dokument, zawierający informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości i za jaki rok/semestr).
 7. Kserokopię dowodu osobistego.
 8. Kartę Dużej Rodziny (w przypadku posiadania).
 9. Dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód.
 10. Fakturę lub rachunek w przypadku gdy Beneficjent wnioskuje o zwrot kosztów czesnego.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku

Aktywny samorząd 2016 - informacje

 

Wniosek MODUŁ II

Załącznik nr 1 - wysokość dochodów /pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych /doc

Załącznik nr 3 - zaświadczenie z uczelni /pdf

 

 

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu:

 

-------------- Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
30.03.2016 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2015/2016 (1-y cykl 2016)
31.05.2016 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016 r.
-------------- Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie (2-gi cykl 2016)
10.10.2016 Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach programu (2-gi cykl 2016)
31.01.2017 Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2016 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 r.)
30.06.2017 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

UWAGA!

Powiat Człuchowski realizuje w 2016 roku pilotażowy program "Aktywny Samorząd" finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem w zakresie:
Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
(co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

i spełniające wymagania ww. programu w zakresie Modułu I, mogą składać wnioski w terminie do 30 sierpnia 2016 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ulica Wojska Polskiego 1, tel. 59 83 43 461.
Szczegóły zostały określone w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku” (Załącznik do uchwały nr 3/2016 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2016 r.)

 

Wzory wniosków Moduł I do pobrania w wersji doc:

- wniosek dla osoby pełnoletniej doc

- wniosek dla podopiecznego  doc

-wkładka obszar A Zadanie nr 1 doc

- wkładka obszar A Zadanie nr 2  doc

- wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 1  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 3  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 4 doc

- wkładka obszar D  doc

- wkładka Moduł II  doc

- załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach doc

- załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie do obszarów  B1, C1, C3, C4  doc

- załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie obszar B1  doc

- załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych doc