28 September 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

MODUŁ II - WYPŁATA DODATKU

 

Aby otrzymać wypłatę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w Module II należy przesłać przez system SOW następujące dokumenty:

- załącznik numer 2 z umowy dofinansowania (dokument wypełnia uczelnia) - do pobrania w SOW w zakładce umowa (strona 8 umowy),

- załącznik numer 11 (informacja o poniesionych kosztach - wypełnia Wnioskodawca) - do pobrania w SOW we Wzorach załączników przy wniosku.

 

W razie problemów z pobraniem formularzy z SOW, można je pobrać także tutaj:

Załącznik numer 2 z umowy
Załącznik numer 11

 

Ważne:

 

1. W załączniku numer 11 należy podać cały numer umowy od części po "-", czyli np. umowa numer Starostwo Powiatowe w Człuchowie-2021/04/04/ASM2/UMOWA/00200 podajemy jako "2021/04/04/ASM2/UMOWA/00200".

 

2. Data zawarcia umowy to data dnia, w którym Wnioskodawca złożył jako drugi podpis elektroniczny na umowie (a nie data wygenerowania dokumentu w SOW!).

 

 

 

 

 

Składanie wniosków przez internet (system SOW)

 

W tym roku nabór wniosków w programie prowadzony jest elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

 

 

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

 - zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja,

 - posiadać adres poczty elektronicznej,

 - posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy)

 

Szczegóły na temat Profilu Zaufanego (i tego jak go założyć) znajdą Państwo tutaj: https://pz.gov.pl/pz/index lub https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

Szczegółowe informacje o systemie SOW (w tym filmy instruktażowe) tutaj: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

 

 

 

 

 

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD 2021”

 

 Uprzejmie informujemy, że w 2021 roku Powiat Człuchowski po raz kolejny realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Program ten finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

 

 

W roku bieżącym realizowane będą

następujące formy wsparcia:

 

 

 

 

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 - w szkole policealnej,

 - w kolegium,

 - w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

 

 

Termin przyjmowania wniosków
w ramach roku szkolnego/
akademickiego 2021/2022 - semestr zimowy:

 

 

 do 10 października 2021 r.

 

 

UWAGA! Wnioski dotyczące modułu II można składać

jedynie przez internet, przy użyciu systemu SOW

(szczegóły w górnej części tej strony).

 

 

Więcej informacji o SOW tutaj: https://portal-sow.pfron.org.pl

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

pod numerem tel. 59 83 45 147 w godz. 7.30 - 14.00

 

 

 

 Procedury realizacji programu „Aktywny Samorząd” określa dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku dostępny TUTAJ: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/News/centralne/2021/2021-01-15_as/U-002z_2021.doc?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

 

 

 

 

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 

Wnioski do pobrania – obszar A (wraz z załącznikami):

Wniosek A1 - Zadanie 1

Wniosek A2-3 - Zadanie 2 i 3
Wniosek A4 - Zadanie 4

 

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 

Wnioski do pobrania – obszar B (wraz z załącznikami):

Wniosek B1-3-4 - Zadanie 1, 3, 4
Wniosek B2 - Zadanie 2

Wniosek B5 - Zadanie 5

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 

Wnioski do pobrania – obszar C (wraz z załącznikami):
Wniosek C1 - Zadanie 1
Wniosek C2 - Zadanie 2
Wniosek C3 - Zadanie 3
Wniosek C4 - Zadanie 4
Wniosek C5 - Zadanie 5

 

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

 

Wniosek do pobrania – obszar D (wraz z załącznikami):

Wniosek dla obszaru D

 

 

 

Nabór wniosków do modułu I został zakończony 31.08.2021 r.

 

 

 

 

 

 Procedury realizacji programu „Aktywny Samorząd” określa dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku dostępny TUTAJ: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/News/centralne/2021/2021-01-15_as/U-002z_2021.doc?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download