22 October 2019
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Październik 2019
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

STUDENCI!!!

Zgodnie z § 2 pkt. 5 umowy o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd - Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym":

"Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi przez Beneficjenta programu zaświadczenia, sporządzonego według wzoru jak w załączniku nr 3, zawierającego informację o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub potwierdzającego uczęszczanie przez wnioskodawcę na zajęcia objęte planem / programem studiów/nauki".

W związku z powyższym przypominamy o dostarczeniu ww. załącznika najpóźniej do 15 marca 2018r.

Dokument do pobrania poniżej.

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie o zaliczeniu semestru

 

 

Starostwo Powiatowe w Człuchowie

informuje

zgodnie z uchwałą nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Beneficjentów programu pomocy prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

W 2017 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

MODUŁ I:

Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, w tym:
Obszar A -  likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz programowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu.

Termin przyjmowania wniosków w 2018 roku w przypadku Modułu I:

- od 18 kwietnia 2017r. - do dnia 30 sierpnia 2017r.

Wzory wniosków Moduł I do pobrania w wersji doc:

- wniosek dla osoby pełnoletniej doc

- wniosek dla podopiecznego  doc

- wkładka obszar A Zadanie nr 1 doc

- wkładka obszar A Zadanie nr 2  doc

- wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 1  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 2  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 3  doc

- wkładka obszar C Zadanie nr 4 doc

- wkładka obszar D  doc

- załącznik nr 1 - oświadczenie o dochodach doc

- załącznik nr 2a - zaświadczenie lekarskie do obszarów  B1, C1, C3, C4  doc

- załącznik nr 2b - zaświadczenie lekarskie obszar B1  doc

- załącznik nr 3 - oświadczenie o przetwarzaniu danych doc

MODUŁ II:

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” 2017 można znaleźć na stronie internetowej http://www.starostwo.czluchow.org.pl w zakładce „Aktywny Samorząd 2017” lub uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Człuchowie, ulica Wojska Polskiego 1, pokój 202, tel. 59 83 43 461 wew.89.

Wzory wniosków Moduł II do pobrania:

WNIOSEK AKTUALNY NA DZIEŃ 31.08.2017 - DO POBRANIA: PDF lub DOC

Oświadczenie o przetwarzaniu danych 2017

Oświadczenie o wysokości dochodów MODUŁ II 2017

Zaświadczenie z uczelni MODUŁ II 2017

Termin przyjmowania wniosków w 2017 roku w przypadku Modułu II:

14.03.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017
(1-wszy cykl 2017) 

30.03.2017

Termin zakończenia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017
(1-wszy cykl 2017) 

 04.09.2017

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018
(2-gi cykl 2017)

 10.10.2017

Termin zakończenia przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018
(2-gi cykl 2017)