05 July 2022
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

MODUŁ II - WYPŁATA DODATKU (SEMESTR LETNI)

 

Aby otrzymać wypłatę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w Module II należy przesłać przez system SOW następujące dokumenty:

- załącznik numer 2 z umowy dofinansowania (dokument wypełnia uczelnia) - do pobrania w SOW w zakładce umowa (strona 9-10 umowy),

- załącznik numer 11 (informacja o poniesionych kosztach - wypełnia Wnioskodawca) - do pobrania w SOW we Wzorach załączników przy wniosku,

- zaświadczenie o nauce zdalnej (druk do pobrania w SOW we Wzorach załączników przy wniosku) - jeśli podano we wniosku zwiększenie dodatku o 500 zł za naukę zdalną i nie składano tego zaświadczenia przy składaniu wniosku.

 

W razie problemów z pobraniem formularzy z SOW, można je pobrać także tutaj:

Załącznik numer 2 z umowy
Załącznik numer 11
Zaświadczenie o nauce zdalnej

 

 

 

 

Składanie wniosków przez internet (system SOW)

 

W tym roku nabór wniosków w programie prowadzony jest elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

 

 

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

 - zarejestrować się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) – https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja,

 - posiadać adres poczty elektronicznej,

 - posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany ePUAP (darmowy)

 

Szczegóły na temat Profilu Zaufanego (i tego jak go założyć) znajdą Państwo tutaj: https://pz.gov.pl/pz/index lub https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

Szczegółowe informacje o systemie SOW (w tym filmy instruktażowe) tutaj: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

 

 

 

 

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD 2022”

 

 Uprzejmie informujemy, że w 2022 roku Powiat Człuchowski po raz kolejny realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Program ten finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

 

W roku bieżącym realizowane będą

następujące formy wsparcia:

 

 

 

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

 

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

 

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 

Wnioski do pobrania – obszar A (wraz z załącznikami):

Wniosek A1 - Zadanie 1

Wniosek A2-3 - Zadanie 2 i 3
Wniosek A4 - Zadanie 4

 

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

 

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

 

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 

Wnioski do pobrania – obszar B (wraz z załącznikami):

Wniosek B1-3-4 - Zadanie 1, 3, 4
Wniosek B2 - Zadanie 2

Wniosek B5 - Zadanie 5

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

 

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 

Wnioski do pobrania – obszar C (wraz z załącznikami):
Wniosek C1 - Zadanie 1
Wniosek C2 - Zadanie 2
Wniosek C3 - Zadanie 3
Wniosek C4 - Zadanie 4
Wniosek C5 - Zadanie 5

 

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

 

Wniosek do pobrania – obszar D (wraz z załącznikami):

Wniosek dla obszaru D

 

 

 Wnioski do modułu I można składać w terminie
od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 

Wnioski do modułu I składać można zarówno przez system SOW, jak i papierowo.

 

Wnioski złożone elektronicznie (SOW) są jednak premiowane dodatkowymi 10 punktami w ocenie merytorycznej, co zwiększa Państwa szanse na uzyskanie dofinansowania.

 

Wnioski w wersji papierowej można składać

od pn do pt w godz. 8.00 - 14.00

w pokoju nr 2 w Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Człuchowie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

pod numerem tel. 59 83 45 147 w godz. 8.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 - w szkole policealnej,

 - w kolegium,

 - w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

 

Załączniki wymagane do złożenia wniosku (które należy wydrukować, wypisać ręcznie, zeskanować i załączyć do wniosku w systemie SOW):

Załącznik nr 1 - aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
Załącznik nr 2 - oświadczenie o wysokości dochodów (wzór realizatora)
Załącznik nr 3 - zaświadczenie z uczelni/szkoły (wzór realizatora)
Załącznik nr 4 - zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór realizatora) – dotyczy wnioskodawców zatrudnionych
Załącznik nr 5 - oświadczenie o korzystaniu z usług tłumacza języka migowego (wór realizatora) – jeśli dotyczy
Załącznik nr 6 - zaświadczenie lekarskie (wzór realizatora) – jeśli dotyczy
Załącznik nr 7 - informacja dotycząca powtarzanego semestru/półrocza nauki (wzór realizatora) - jeśli dotyczy
Załącznik nr 8 - oświadczenie wnioskodawcy (wzór realizatora)
Załącznik nr 9 - Karta Dużej Rodziny – jeśli dotyczy
Załącznik nr 10 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Druki załączników do modułu II do pobrania TUTAJ.

 

Wnioski do modułu II można składać w terminie


od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.
(dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022)

 

oraz do dnia 10 października 2022 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023).

 

 

UWAGA! Wnioski dotyczące modułu II można składać

jedynie przez internet, przy użyciu systemu SOW

(szczegóły w górnej części tej strony).

 

 

Więcej informacji o SOW tutaj: https://portal-sow.pfron.org.pl

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać

pod numerem tel. 59 83 45 147 w godz. 8.00 - 14.00

 

 

 

 Procedury realizacji programu „Aktywny Samorząd” określa dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku dostępny TUTAJ: https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Aktywny_samorzad/2022-02-09_Uchwala_kierunki/U-016z_2022.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download