19 January 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Starosta

Kalendarz

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Program regionalny

 logoCPPowiat Człuchowski w kwietniu 2020 r. pozyskał środki finansowe
w wysokości 100 tyś. złotych na realizację programu ZDALNA SZKOŁA
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
w ramach Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach.
Za pozyskane środki zostały zakupiony sprzęt w ilości 42 laptopów oraz 10 tabletów,
które trafiły do szkół ponadpodstawowych oraz placówek dla których organem
prowadzącym jest Powiat Człuchowski oraz do Zespołu Szkół Społecznych STO
w Człuchowie.
Sprzęt jest przeznaczony dla uczniów i nauczycieli, do wykorzystania w procesie nauki
zdalnej, w czasie zamknięcia szkół spowodowanego epidemią COVID-19.


 

sos

Celem projektu jest: łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych

Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej w Czarnem

Umowa nr: 12/U-ROPS-EFS/2020

  Wartość Projektu:

Całkowita wartość projektu: 232 800, 00 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 197 880, 00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 34 920, 00 zł

Planowany okres realizacji Grantu: 10.03.2020 – 15.11.2020.

Logo Wiedza Edukacja Rozwój

 

Tytuł projektu:
„Znajdź pracę! Kierunek pielęgniarski na Akademii Pomorskiej w Słupsku=oferta dla Ciebie!”

Beneficjent: Akademia Pomorska Słupsk
Projekt, w którym Powiat Człuchowski jest Partnerem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr: POWR.05.03.00-0026/15-00 z dnia 09.11.2016r.

 

Wartość Projektu:
1. Całkowita wartość projektu: 1.092.198,00 PLN
2. Koszty kwalifikowane: 1.092.198,00 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków europejskich 920.504,47 PLN
4. Dofinansowanie ze środków dotacji celowej 62.472,53 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: wrzesień 2016r. - wrzesień 2019r.

Celem projektu jest:
- wzrost atrakcyjności kształcenia na kierunku pielęgniarstwo poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego na Akademii Pomorskiej w Słupsku,
- poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarskim.

Planowany efekt projektu:
- wzrost liczby absolwentów na kierunku pielęgniarstwo oraz wzrost liczby zatrudnionych pielęgniarek w polskim systemie ochrony zdrowia, szczególnie w województwie pomorskim.

 

projekt unia europejska

 

Pomorscy Partnerzy e – Rozwoju

Projekt „POMORSCY PARTNERZY W E-ROZWOJU” o numerze: POWR.02.18.00-00-0005/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i partnerskie JST: Powiat Człuchowski, Powiat Wejherowski, Powiat Chojnicki, Powiat Starogardzki, Powiat Tczewski, Powiat Nowodworski, Powiat Malborski, Powiat Sztumski, Powiat Kartuski, Powiat Kościerski, Gmina Szemud, Gmina Ostaszewo, Gmina Przechlewo, Gmina Miasto Pelplin, Gmina Miasto Dzierzgoń, Gmina Mikołajki Pomorskie, Gmina Stary Targ, Gmina Smętowo Graniczne, Gmina Zblewo, Gmina Ryjewo, Gmina Stare Pole jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 21 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 – 30.06.2020 r.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

od: 01.11.2017 – 30.06.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu: 3 917 305,57 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 616 224,00 zł

CELE PROJEKTU:

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:

  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
  • podniesienie kompetencji kadr JST (350 os w tym 245K i 105 M) przez szkolenia z obszarów: podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych); zarządzania nieruchomościami (w zakresie rzecznictwa);
  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;
  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

Logo programy regionalne


Tytuł projektu:
„Zdolni z Pomorza – powiat człuchowski”

PARTNER WIODĄCY: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
PARTNER: Powiat Człuchowski
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna; Poddziałanie: 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza - powiat Człuchowski” z dnia 12 października 2016r.

Wartość Projektu:

1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 567.903,38 PLN
2. Wydatki kwalifikowalne 567.903,38 PLN
3. Dofinansowanie z budżetu środków  
  europejskich (95% kosztów kwalifikowanych) 539.508,21 PLN
  w tym:    
  - środki unii europejskiej 482.717,87 PLN
  - dotacja celowa z budżetu krajowego 56.790,34 PLN

Planowany okres realizacji Projektu: styczeń  2015r. - czerwiec 2021r.

Celem Projektu jest:
- wdrożenie na obszarze Powiatu Człuchowskiego produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (WND-POKL.09.04.00-22-002/10) realizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013,
- wdrożenie wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień przyrodniczych i społecznych,
- zapewnienie uczniom uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wspierania,
- wsparcie nauczycieli, psychologów/pedagogów w celu uzyskania dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Planowane efekty Projektu:
- nabycie przez uzdolnionych uczniów  podstawowych kompetencji naukowo‑ technicznych oraz  kompetencji  kluczowych w zakresie:
matematycznym,
informatycznym,
fizycznym,
umiejętności uczenia się ,
społecznym.