28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Program Regionalny

Pomorskie w Unii Flaga UE

Przebudowa drogi powiatowej nr 2505G Koczała-Przechlewo-DK nr 25
na odcinku Lisewo-DK nr 25 długości 9,52 km

Beneficjent: Powiat Człuchowski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: 4. Regionalny system transportowy

Działanie: 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej

Całkowita wartość Projektu:     9.162.142,41 PLN
Kwota współfinansowania Projektu:    6.871.606,79 PLN    (75%)

Planowany okres realizacji Projektu:    wrzesień 2013 – maj 2014

Opis Projektu:

Modernizowany odcinek od km 22+605 do km 32+127 stanowi część drogi powiatowej nr 2505G o przebiegu Koczała – Przechlewo - DK nr 25. Zlokalizowany jest na terenie gminy Przechlewo (5,2 km) i gminy wiejskiej Człuchów (4,3 km).

Rozpoczęcie przebudowy zaplanowano od miejscowości Lisewo, natomiast zakończenie w obrębie skrzyżowania z DK nr 25 w granicach miejscowości Kołdowo.

Odcinek przewidziany do modernizacji ma długość 9522 m. Szerokość istniejącej jezdni jest zmienna z powodu uszkodzonych krawędzi i wynosi 5,0÷5,4 m. Planowana jest wymiana konstrukcji wykonanego ponad 30 lat temu poszerzenia z prawej strony jezdni oraz rekonstrukcja lewej krawędzi. Na ulepszonym podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem (15 cm) wykonana będzie podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (20 cm) oraz podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (8 cm). Na całej jezdni o szerokości 6 m ułożona będzie warstwa wyrównawcza (min. 3 cm) i warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (3 cm), a następnie warstwa ścieralna (4 cm).

Istniejące przepusty z rur żelbetowych (5 szt.) zostaną przedłużone w celu dostosowania do nowej korony drogi. Na przepuście szóstym, położonym na rzece Celnica i złożonym z dwóch przewodów, planowane jest obustronne przedłużenie przewodu dolnego oraz przebudowa przewodu przelewowego.

Zakres robót obejmuje również pogłębienie istniejących rowów przydrożnych oraz humusowanie skarp z obsianiem trawą. Projekt przewiduje ponadto wymianę zniszczonych znaków pionowych, wprowadzenie oznakowania poziomego, ustawienie słupków prowadzących U-1a oraz montaż barier energochłonnych w miejscu niebezpiecznym.

Planowana przebudowa odcinka Lisewo-Kołdowo stanowi ostatni etap modernizacji ciągu komunikacyjnego łączącego DK nr 25 z DK nr 20.

Inwestycja została odebrana w dniu 26 maja 2014 r.

Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi
Przebudowa drogi Przebudowa drogi