28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Projekt:

LUIZA – luz i zaduma” – rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego „Lasek Luizy” w Człuchowie – elementu regionalnego produktu turystycznego – I etap”

Beneficjent: Gmina Miasta Człuchów

Partner: Powiat Człuchowski

 

Wartość inwestycji: 2.155.005,00 zł
Całkowite koszty kwalifikowane: 2.012.488,00 zł
Dofinansowanie w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kwota dofinansowania: 1.500.000,00 zł (74,55 % całkowitych kosztów kwalifikowanych
Okres realizacji: od 1 kwietnia 2009 do 15 grudnia 2010 r.

 

Umowa podpisana w dniu 13 marca 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego w osobach: Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Jana Kozłowskiego i Wicemarszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka a Burmistrzem Miasta Człuchów – Panem Ryszardem Szybajło.

Zakres prac obejmuje:
I. Budowę kładki z punktem widokowym
II. Roboty budowlano-montażowe:
1) wymiana ogrodzeń
2) wykonanie nawierzchni gruntowych wybranych alejek
3) oczyszczanie i ukształtowanie nawierzchni gruntowych pozostałych alejek
4) budowę ścieżki od Bramy Luizy do ulicy Kusocińskiego
5) budowę zasilania energetycznego i monitoringu
III. Gospodarkę drzewostanem, roboty ziemne i zagospodarowanie terenu: 
1) wycinka drzew
2) usunięcie samosiewów i zakrzaczeń
3) roboty uprawowe (agrotechniczne)
4) sadzenie drzew i krzewów
5) roboty pielęgnacyjne, sanitarne
6) wyposażenie w elementy małej architektury:
a. altanki i pawilony parkowe
b. ławki, drogowskazy, zegar słoneczny
c. kosze parkowe
d. latarnie
e. punkt do gry w szachy
f. tablice na potrzeby ścieżek tematycznych
g. luneta widokowa
h. toalety przenośne na potrzeby imprez
7) pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym
Partnerem Projektu jest Powiat Człuchowski, który realizować będzie zadanie z zakresu promocji projektu, wkład własny Powiatu: 10.000,00 zł.

 

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego