28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

sos

Celem projektu jest: łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych

Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej w Czarnem

Umowa nr: 12/U-ROPS-EFS/2020

  Wartość Projektu:

Całkowita wartość projektu: 232 800, 00 zł

Dofinansowanie z budżetu środków europejskich: 197 880, 00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 34 920, 00 zł

Planowany okres realizacji Grantu: 10.03.2020 – 15.11.2020.