28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

wiedza edukacja rozwoj

Celem projektu jest:  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,  domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Grant zawarty w umowie w wysokości 54.542,48 zł przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia,  gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt. Duga część grantu przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.

 
 
Grantobiorca: Dom Pomocy Społecznej w Czarnem
 Umowa nr : COVID.19.11.16
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu : 54 542,48zł.
Dofinansowanie ze środków europejskich : 45 908,41 zł.
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 8 634,07 zł.
Planowany okres realizacji Grantu: 01.05.2020r. do 31.12.2020r.