28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

 Plakat pomorskie dzieciom

sos

 

Powiat Człuchowski wnioskodawcą grantu „Pomorskie dzieciom”


W dniu 30 sierpnia 2021r. podpisano umowę z Województwem Pomorskim dotyczącą udzielenia grantu Powiatowi Człuchowskiemu w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, na łączną kwotę 287.100,00 zł w tym ze środków UE w kwocie 271.150,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 15.950,00 zł.

Głównym celem wykorzystania grantu jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19 poprzez wsparcie dzieci i pracowników Domu dla dzieci pod Świerkami, Domu dla dzieci Kotwica oraz Domu dla dzieci Przystań.

Wsparcie dla dzieci dotyczy głównie obszaru wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego ze względu na kumulację czynników stresogennych u podopiecznych w okresie epidemii oraz zwiększoną izolację społeczną, w tym ograniczenie kontaktów z zespołem klasowym i szkołą jako zbiorem osób dorosłych wzmacniających podopiecznych domów dziecka.

Wsparcie pracowników polega na dwutorowym działaniu: superwizja jako narzędzie zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego wychowawców i specjalistów oraz dodatki do wynagrodzeń kompensujące podwyższony poziom stresu związany z pandemią, zwiększoną dyspozycyjnością, zwiększoną odpowiedzialnością za wychowanków oraz przestrzeganie dodatkowych procedur związanych z codziennym funkcjonowaniem w większej grupie w czasie pandemii.

Grantobiorcami są: Dom dla dzieci pod Świerkami, Dom dla dzieci Kotwica oraz Dom dla dzieci Przystań.

Całość projektu potrwa do sierpnia 2022 r. i jest finansowana w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

W okresie od 01.09.2021 do 31.08.2022 Powiat Człuchowski realizował grant w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”, realizowany w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jesteśmy zobowiązani Umową Nr 13/U-ROPS-EFS/2021 z dnia 30.08.2021 do utrzymania trwałości grantu w okresie od 01.09.2022 do 31.08.2023.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrzeby objęcia usługami społecznymi dzieci w Domu dla Dzieci Pod Świerkami (Grantobiorca Nr 1) w Domu dla Dzieci Kotwica (Grantobiorca Nr 2) lub w Domu dla Dzieci Przystań (Grantobiorca Nr 3) gwarantujemy usługi na takim samym poziomie i w tym samym zakresie jak w okresie trwania w/w grantu.