28 March 2023
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.)

informuje, że

na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zamieszczono podstawowe informacje o przekształceniu, ważne terminy dotyczące przekształcenia, a także przykładowe wzory oświadczeń i wniosków.

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/

Przekształcenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa zostanie udokumentowane wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie przez starostę, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej. Urząd ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia, tj. od dnia 01 stycznia 2019 roku.

Na wniosek właściciela nieruchomości, organ wydaje zaświadczenie w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – zaświadczenie wydaje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona odpowiedniego wpisu. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat.

Zaświadczenie oprócz potwierdzenia przekształcenia będzie zawierało informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty. W treści zaświadczenia znajdzie się również informacja o możliwości zgłoszenia na piśmie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.