29 November 2021
  • Człuchów
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne
  • człuchów opis
  • dom pomocy czarne
  • pcr czarne

Aktualności Starostwo

KOMUNIKAT STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO 

z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Człuchowie

1) referat komunikacji (w tym rejestracja pojazdów, prawa jazdy):

Od dnia 4 października 2021 r. bezpośrednia obsługa interesantów w referacie komunikacji odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, za pośrednictwem strony: https://bip.powiatczluchowski.org.pl/rezerwacja.

Rezerwacji wizyty dokonuje się najwcześniej na najbliższy dzień roboczy. Terminy rezerwacji wizyt dostępne są każdego dnia od godz. 7:00 rano.

Wizytę można również rezerwować telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 9:00, pod numerem telefonu: 59-834-34-63.

W okresie przejściowym, tj. do dnia 15 października 2021 r., do Referatu Komunikacji będą wpuszczani również interesanci zgodnie z kolejnością przed wejściem do Starostwa, którzy nie dokonali rezerwacji kolejki, z tym jednak zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności będą obsługiwane osoby, które posiadają rezerwację wizyty.

2) pozostałe wydziały i referaty Starostwa:

Interesanci są wpuszczani do urzędu pojedynczo, zgodnie z kolejnością przed wejściem.

Na wejściu do Starostwa interesanci są poddawani kontroli obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekcji rąk oraz pomiarowi temperatury ciała.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Starostwa:

http://bip.powiatczluchowski.org.pl/,

https://www.starostwo.czluchow.org.pl/

oraz pod numerem telefonu: 59-834-34-63

Starosta Człuchowski

(-) Aleksander Gappa

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU

           

Zarząd Powiatu Człuchowskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuje o odwołaniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, opisanej w tabeli. Termin przeprowadzenia przetargu wyznaczono na dzień 30 listopada 2021 roku o godzinie 10.00. Przyczyną odwołania przetargu jest decyzja Zarządu Powiatu Człuchowskiego o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia w drodze rokowań.

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia

nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

1.

29/10

1,2392 ha

SL1Z/00018104/2

Miasto Człuchów, Obręb 64

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII.274.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 26.06.2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny pod zabudowę mieszkaniową, usługi i przemysł w rejonie al. Jana Pawła II, al. Wojska Polskiego i ul. Kasztanowej w Człuchowie przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem: 19.P - tereny zabudowy usługowej

1. Budynek biurowy o powierzchni zabudowy363,00 m2,

nr ewidencyjny: 25

 

2. Budynek biurowy o powierzchni zabudowy 158,00 m2,

nr ewidencyjny: 26

 

3. Budynek przemysłowy o powierzchni zabudowy 856,00 m2, nr ewidencyjny: 1951

29/11

0,2375 ha

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce „Ogłoszenia”: http://bip.powiatczluchowski.org.pl/ oraz na stronie internetowej urzędu: https://www.starostwo.czluchow.org.pl/

Od dnia 18 października 2021 r. w Referacie Komunikacji bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty

Zarządzenie Nr 36/2021
Starosty Człuchowskiego
z dnia 1 października 2021 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zadania inwestycyjnego:

BUDOWA OBWODNICY CZŁUCHOWA W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 i 25

Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic 28 września 2021 roku (wtorek), godz. 18:00 Hala sportowa przy Szkole Podstawowej, Rychnowy 7

Celem spotkań informacyjnych jest:
- przedstawienie opracowanych wariantów przebiegu Obwodnicy Człuchowa,
- omówienie uwarunkowań związanych z przebiegami trasy,
- wysłuchanie Państwa opinii co do prezentowanych rozwiązań.

W trakcie spotkania oraz po nim (w wyznaczonym terminie) będą mogli Państwo również w formie pisemnej przedstawić swoją opinię co do zaprezentowanych rozwiązań projektowych.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców oraz osoby posiadające nieruchomości na terenie miasta Człuchów i gminy Człuchów

Projekt obwodnicy człuchowa - warianty

  Celem projektu jest: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”, realizowanego na podstawie umowy o dofinasowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Grant zawarty w umowie w wysokości 32 636,48zł. przeznaczony jest na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względu bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też, które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie, który obejmuje projekt.

Grantobiorca: Powiat Człuchowski ( na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Zamkowa 19)

Umowa nr: COVID-19.02.11.8

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 32 636,48zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich: 27 470,13zł.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 5 166,35 zł.

Planowany termin realizacji projektu: od 01.05.2020r. do 31.08.2021r.

Plakat informacyjny

 

Podkategorie